26. دسامبر 2020

اطلاعات جدید ویژه برای پناهندگان تراجنسیتی

افراد تراجنسيتي در طول فرآیند پناهندگي و محل اقامت، با چالش های خاصی روبرو می شوند. علاوه بر این، بسیاری از پناهندگان تراجنسی مي خواهند در آلمان انتقال جنسيتى کنند. برای برخی این انتقال قبلاً در کشورهای خود و یا در هنگام فرار شروع شده است درحالی که برخی دیگر می خواهند فرآیند این انتقال را در آلمان شروع كنند. بنابراین، آنها به دنبال اطلاعات قابل اعتماد هستند. وب سایت Queer Refugees Deutschland اکنون یک راهنما را  برای پناهندگان و مهاجران تراجنسیتی ارائه می دهد. در واقعیت ارائه خدمات پزشکی خاص مورد نیاز برای افراد تراجنسیتی که مراحل پناهندگی را طی می کنند، بسیار دشوار است. سازمان Schwulenberatung Berlin  یک تخصص مرتبط ابلاغ کرده است که در آن به وضعیت خاص حقوقی افراد تراجنسیتی در روند پناهندگی می پردازد.

در سالهای اخیر مسئله پناهندگان LGBTIQ+ بسیار مورد توجه  قرار گرفته است. با این حال نیازهای خاص پناهندگان تراجنسی برای دریافت خدمات مشاوره‌ای، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، دفتر مشاوره LGBTIQ+  کلن rubicon و انجمن ترنس Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW دفترچه راهنمایی تهیه کرده اند که به طور خاص پناهندگان تراجنسیتی را هدف قرار می دهد. این راهنما اصطلاحات را توضیح می‌دهد و اطلاعاتی را در مورد روند انتقال که در کشور آلمان می توان برای آن ها اقدام کرد، فراهم می کند. همچنین  تماس های مفید با سازمان‌های ترنس و جامعه ترنس را نیز  فهرست می‌کند. پروژه Queer Refugees Deutschland، اين متن را اقتباس و ترجمه کرده است به طوری که اکنون مطالب را در وب سایت خود به نه زبان در بخش ترنس+ در دسترس قرار داده است.

علاوه بر اطلاعات مطمئن و قابل اعتماد درباره روند پناهندگی و محل اقامت، بسیاری از افراد تراجنسیتی در مورد مرحله انتقال، به خدمات پزشکی احتیاج دارند. با این حال، در حالی که مراحل پناهندگی ادامه دارد، تنها به خدمات پزشکی محدودی دسترسی دارند بنابراین اغلب خدمات پزشکی مورد نیاز آنها مسدود است. اخیراً توسط Schwulenberatung Berlin  یک ارزیابی تخصصی با عنوان Zugang zu trans*spezifischen medizinischen Leistungen für Personen im Asylverfahren صورت گرفته است که از نقطه نظر حقوقی، حق خدمات پزشکی افراد تراجنسیتی را مورد بررسی قرار مى‌دهد. نویسندگان دکتر Lena Kreck و Maya Markwald با استناد بر یک دلیل قانونی نشان می‌دهند که چرا افراد تراجنسیتی حق دسترسی کامل به خدمات پزشکی مورد نیاز خود را پیش از انتقال و حتی در طول فرآیند پناهندگی دارند.