24. دسامبر 2020

LSVD یک راهنمای عملی را با هدف حمایت از پناهندگان LGBTIQ+ در پناهگاه ها منتشر می کند

در پناهگاه ها، پناهندگان لزبین، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسی ها و بیناجنسی ها (LGBTIQ+) اغلب قربانی خشونت می شوند. از این رو در صورت اسکان آن ها  به عنوان یک گروه آسیب پذیر به حساب می آیند. هریک از آن ها در کشور اصلی خود، در گذشته تجربه های تلخی را گذراندند و به دلیل ترس از خشونت در پناهگاه، اکثر پناهندگان LGBTIQ+ همچنان در مراکز اسکان خود مخفی هستند.  در نتیجه،  اغلب نیازهای آنها از جمله محل اقامت و دریافت پشتیبانی مورد توجه قرار نمی گیرد. با توجه به این وضعیت، فدراسیون همجنس گرایان در آلمان (LSVD)، به مناسبت رویداد شبکه ای “Bundesinitiative zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften” دستورالعمل جدیدی با عنوان “Leitfaden für die Praxis – LSBTIQ+*-sensibler Gewaltschutz für Geflüchtete” منتشر کرد.

بنابراین، دستورالعمل زبان آلمانی کارمندان پناهگاه های ایالت های فدرال و شهرداری ها مورد هدف قرار مي دهد.  نویسنده Alva Träbert به طور خلاصه توضیح می دهد که چگونه مقررات مربوط به حمایت از پناهندگان LGBTIQ+ در آلمان که “حداقل استانداردهای حفاظت از پناهندگان در محل اسکان پناهندگان” است می تواند در عمل قابل اجرا باشد. براساس این راهنمای عملی، دو تن از نمایندگان پناهنده ها، Henny Engels و Patrick Dörr، امیدوارند  LSVD “در درجه اول پیشنهادهای عملی و لوازم مفید را به کارمندان، برای کار با پناهندگان LGBTIQ+” بدهد.  تدوین راهنما با حمایت مالی وزارت خانواده، سالمندان، زنان و جوانان آلمان (BMFSFJ) انجام پذیرفت. این راهنما برای دانلود در دسترس است و همچنین می توانید به صورت رایگان با ارسال یک ایمیل به  ed.dvsl@seegufer-reeuq آن را سفارش دهید.